UAB "Buhalteriniai darbai"
Dirbkime tuos darbus, kuriuos dirbdami jaučiame pusiausvyrą, kuri apima tiek profesinę, tiek asmeninę sėkmę.

Apie Pelno nesiekiančias organizacijas(PNO) ir veiksnius įtakojančius apskaitos bei finansinių ataskaitų sudarymo specifiką.

Ne pelno organizacijos turi senas tradicijas. Teigiama, kad pirmosios ne pelno organizacijos - labdaros fondai atsirado vėlyvaisiais viduramžiais, ir kad pirmosios nevyriausybinės (ne pelno) organizacijos sietinos su katalikų ir evangelikų liuteronų sąjūdžiais. Tuo pačiu fondai daugelyje Europos šalių egzistavo jau nuo 5 a. prieš Kristų.

Dabartinę ne pelno organizacijų reikšmę iliustruoja tai, kad, pavyzdžiui, kas 8-ta nauja darbo vieta Prancūzijoje ar Anglijoje yra sukuriama ne pelno organizacijoje. Apie pusė visų organizacijų Jungtinėse Amerikos Valstijose yra ne pelno organizacijos. Yra stebima tendencija, kad Ne pelno organizacijos užima santykinai gerokai reikšmingesnį vaidmenį labiau ekonomiškai išsivysčiusiose visuomenėse, nei santykinai mažiau išsivysčiusiose.

Pats terminas PNO suprantamas taip, jis nenurodo į organizacijos veiklos kryptingumą, o tik į aiškiai apibrėžiamus veiksnius – pelno naudojimą. Pagrindinis bruožas - pelno neskirstymo principas.

Reglamentavimas. Pagrindiniais teisės aktais laikomi PNO statutiniai įstatymai, t.y., įstatymai, nustatantys NPO, kaip juridinių asmenų, teises ir pareigas, organizacinę struktūrą, steigimo bei likvidavimo tvarką ir kitus su PNO, kaip juridiniais asmenimis, susijusius aspektus.

Lietuvoje daugiausia steigiamos - Viešoji įstaiga; Asociacija; Labdaros ir paramos fondas.

Pelno nesiekiančios organizacijos turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. Pelnas, gautas vykdant komercinę veiklą gali būti panaudojamas pačios bendruomenės plėtrai.

Tvarkant Pelno nesiekiančių organizacijų (PNO) buhalterinę apskaitą reikėtų atkreipti dėmesį, į tai, kad PNO nuo kitų juridinių asmenų skirtumai yra esminiai, jų galima įžvelgti visuose PNO veiklos etapuose bei srityse, įskaitant veiklos tikslus, finansavimą, pajamų uždirbimą, sąnaudų susidarymą, jų apskaitą, pelno atsiradimą, veiklos rezultatų įvertinimą. Jie įtakoja finansinės apskaitos ir mokesčių skaičiavimų specifiką dėl pajamų bei sąnaudų pripažinimo,nemokamai gauto turto, paramos, finansavimo sumų apskaitos ir ataskaitų teikimo finansuotojams,finansinių ataskaitų sudarymo,dėl pelno mokesčio, PVM ir kitų mokesčių skaičiavimo ir deklaravimo.

"Apskaita, kaip ir vadyba, yra ne vien tiksliai apibrėžtas mokslas, bet ir menas sugebėti susidariusioje situacijoje kūrybiškai ieškoti kuo racionalesnių sprendimų, kad geriau išnaudoti pastebėtas galimybes."

Pristatome konsultacinę medžiagą, kuri apima PNO buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo, deklaravimo ypatumus,  atsirandančius dėl teisinio reglamentavimo.

Šią medžiągą (skaidrių paketą) parengė – auditorė (1997-2015) bei daugiau nei 20 metų praktinio darbo patirtį turinti, tvarkant įvairių įmonių buhalterinę apskaitą, finansininkė Regina Bundzinskienė.

Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų (viešųjų įstaigų, asociacijų, kitų pelno nesiekiančių asmenų, išskyrus Įstaigas, kurios apskaitą tvarko ir FA ataskaitas sudaro, taikant viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFS) buhalterinės apskaitos tvarkymo specifika, apmokestinimo ypatumai, kita su šių asmenų veikla susijusi informacija.

Glaustai, parengtoje medžiagoje aptariama:

 • Pelno nesiekiančių organizacijų (PNO) apskaitos tvarkymo reglamentavimas.
 • Apskaitos politikos rengimo principas ir tikslai.
 • Turto, nuosavybės bei įsipareigojimų pradinis ir paskenis vertinimas.
 • Ūkinių opercijų registravimas apskaitoje ir informacijos pateikimas finansinėse ataskaitose, pavyzdžiai.
 • Praktiniuose pavyzdžiuose pateikiama kaip registruoti apskaitoje ne itin dažnai pasitaikančias ūkines operacijas susijusias su perkainojimu, diskontavimu, nuvertėjimu ir pateikimas finansinėse ataskaitose.
 • Praktiniuose pavyzdžiuose pateikiama kaip registruojami įsipareigojimai atsiradę dėl baudų ar administratoriui priskaičius mokėtinus mokesčius ar kiti įsipareigojimai, kai pirminės operacijos susijusios su gautu finansavimu ir pateikimas finansinėse ataskaitose.
 • Praktiniuose pavyzdžiuose taip pat pateikiama kaip registruojami:

  - gautinas ir gautas finansavimas;

  - kada pripažįstamos ir kaip registruojamos finansavimo pajamos;

  - kada pripažįstamos sąnaudos kompensuotomis;

   - kada pripažįstamos sąnaudos kompensuotomis, kai finansavimas dar negautas;

  - finansavimo sumų ir finansavimo pajamų bei pripažintų kompensuotomis sąnaudų pateikimas finansinėse ataskaitose.

 • Pateikiamos finansavimo pajamoms ir sąnaudoms apskaityti ir pateikti praktinės rekomendacijos bei patarimai ir pavyzdžiai dėl susistemintų duomenų     pažymų, sąmatų šablonų parengimo;
 • Pateikiamas atskleidimo gautino, gauto finansavimo, finansavimo panaudojimo pavyzdys.
 •  Pelno mokestis:

  - pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kai PNO nevykdo ūkinės komercinės veiklos, tačiau atsiranda pelno mokesčio mokestinė prievolė atvejai;

  - pateikiami   vizualiniai  pavyzdžiai, kaip deklaruojamos apmokestinamos sumos ir pelno mokestis, metinėje pelno mokesčio deklaracijoje PLN204N;

  - pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kai PNO vykdo ir ūkinę komercinę veiklą, kaip apmokestinamas pelnas, tiesiogiai skiriamas tenkinant viešuosius interesus  vykdomai veiklai finansuoti;

   - pateikiamas vizualinis pavyzdys, kaip deklaruojamos apmokestinamos sumos ir pelno mokestis PLN204N;

   - pagal nagrinėtus praktinius pavyzdžius, pateikiamas vizualinis pavyzdys, kaip deklaruojamos apmokestinamos sumos ir pelno mokestis, pateikiamas parengtos PLN204N deklaracijos pavyzdys.

 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM):

   - aptariami PNO veikloje galimi GPM apmokestinimo praktiniai pavyzdžiai, atsižvelgiant ar išmokos atliktos darbuotojui ar gyventojui;

   - neapmokestinamų GPM išmokų praktiniai pavyzdžiai.

 • Pateikiama medžiagoje aktuali informacija, susijusi su įstatymų pasikeitimais bei kita informacija į kurią pravartu atkreipti dėmesį.

 Jei pageidautumėte įsigyti parašykite arba paskambinkite mums nurodytu el.paštu ar telefonu... KONTAKTAI