UAB "Buhalteriniai darbai"
Dirbkime tuos darbus, kuriuos dirbdami jaučiame pusiausvyrą, kuri apima tiek profesinę, tiek asmeninę sėkmę.

BUHALTERINES PASLAUGAS teikiame įvairaus dydžio bei įvairią veiklą vykdančioms ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų įmonėms ir asmenims:

 • Uždarosioms akcinėms bendrovėms.
 • Individualioms įmonėms.
 • Mažosioms bendrijoms.
 • Asmenims, kurie vykdo individualią veiklą, dirba pagal verslo liudijimus.
 • Pelno nesiekiančioms organizacijoms.

Buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugos apima darbo procesą nuo pirminių apskaitos dokumentų registravimo iki finansinių ir mokestinių ataskaitų parengimo bei pateikimo.

 BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO PASLAUGOS APIMA TOKIUS DARBUS/ATASKAITAS. 

 PIRMINIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ APDOROJIMAS:

 • Pirkimo sąskaitų, importo, avanso apyskaitų, pardavimo sąskaitų, banko bei kasos operacijų registravimas apskaitoje.
 • Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita.
 • Skolų ir įsipareigojimų bei atsakingų asmenų apskaita.
 • Visos buhalterinių sąskaitų išklotinės ir analitikos, Didžioji knyga.

  PERSONALO APSKAITA:

 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas.
 • Darbo užmokesčio registravimas apskaitoje.
 • Mokesčių apskaičiavimas (socialinio draudimo, GPM, PSD, garantinio fondo).
 • Mokesčių registravimas apskaitoje.
 • Kiti darbai (atostoginių, ligos pašalpų, išeitinių pašalpų, kompensacijų už nepanaudotas atostogas ir pan. skaičiavimas ir registravimas apskaitoje).
 • Darbo užmokesčio žiniaraštis.
 • Mėnesinės ataskaitos Sodrai, Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 • Kitos ataskaitos - pranešimai Sodrai (darbuotojų priėmimai, atleidimai, neapmokamų atostogų suteikimai, nutraukimai, pranešimai ligos pašalpoms ir t.t.).
 • Pažymos dėl gyventojui išmokėtų pajamų, išskaičiuotų mokesčių ar kitų privalomų išmokų, nemokamai išduoto turto ar suteiktų paslaugų ir kita(darbuotojams).

KOMANDIRUOČIŲ APSKAITA:

 • Įsakymų dėl komandiruočių patikrinimas.
 • Tabelio atžymų sutikrinimas (atitinkamai su įsakymuose nurodytais terminais).
 • Dienpinigių apskaičiavimas.
 • Komandiruočių išlaidų registravimas apskaitoje.

IŠMOKĖJIMŲ FIZINIAMS ASMENIMS(ne darbo sant.) APSKAITYMAS:

 • Sutarčių su fiziniais asmenimis peržiūra (analizė iš mokesčių teisės pusės).
 • Mokesčių išskaitymų / sumokėjimų patikrinimas.
 • Išmokėjimų registravimas apskaitoje.
 • Skolų analitika pagal sutartis su fiziniais asmenimis.
 • Pažymos asmeniui (ne darbo sant.) pajamų deklaravimui.

KURO, DEGALŲ APSKAITA:

 • Pirkto kuro, degalų pajamavimas.
 • Kuro pajamavimo aktai.
 • Įmonės reikmėms sunaudoto kuro, degalų nurašymas.
 • Kuro, degalų nurašymo aktai.
 • Kelionės lapų sutikrinimas.
 • MĖNESINĖS ATASKAITOS VMI:
 • Mėnesinių mokesčių deklaracijų ir ataskaitų parengimas bei mokesčius kontroliuojančioms institucijoms pateikimas.
 • Duomenų teikimas į VMI IMAS i.SAF posistemį.

METINĖS ATASKAITOS VMI:

 • Metinės finansinės ataskaitos.
 • Avansinio pelno mokesčio deklaracija.
 • Metinė ataskaita apie LR gyventojams išmokėtas sumas ir išskaitytą GPM.
 • Nekilnojamo turto mokesčio deklaracija
 • Taršos mokesčio deklaracija.
 • Pakuotės mokesčio deklaracija.
 • Kitos.

KITOS PASLAUGOS Pagal kliento poreikį:

 • Kitos ataskaitos ir darbai:
 • Finansinių duomenų apskaita (pagal kliento pateiktus reikalavimus).
 • Vidinių finansinių ataskaitų parengimas ir komentarai.
 • Konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais.
 • Pagalba įmonės apskaitos politikos rengime.
 • Atstovavimas valstybinėse mokesčius administruojančiose bei finansų ir kredito įstaigose.
 • Personalo dokumentų rengimas(darbo sutartys, įsakymai, pažymos, kita).
 • Statistikos ataskaitos.
 • Duomenų tvarkymas GPAIS.
 • Apleistos buhaltterinės apskaitos sutvarkymas.

TRUMPAI ką mes pateikiame ir KAS BŪTINA PATEIKTI APSKAITINIO PERIODO PABAIGOJE.

Jei įmonėje apskaitos informacija saugoma kitais būdais nei atspausdinta, tie patys reikalavimai turi būti išlaikyti ir kitais būdais saugomai buhalterinės apskaitos informacijai.

Didžioji knyga(DK)

Didžiosios knygos sintetinėse sąskaitose, pagal įmonės pasitvirtintą sąskaitų planą, fiksuojamos visos ūkinės operacijos. Didžiosios knygos sąskaitose vartotojas gali bet kada surasti pirminę operaciją, kuri suformavo įrašą įmonės Didžiojoje knygoje(Didžiosios knygos sąskaitoje), balanse t.y. atsekti tiek ūkinės operacijos sąskaitų korespondencijas, tiek ir kokia ūkinė operacija buvo pagrindu tam tikrai korespondencijai.

1. Už kiekvieną apskaitinį periodą(kalendorinius metus) turi būti atspausdintos visos DK sintetinės sąskaitos, kuriose būtų matyti:

 •  Sąskaitos likutis apskaitinio periodo pražioje.
 •  Sąskaitos debeto(D) apyvartos.
 •  Sąskaitos kredito(K) apyvartos.
 • Sąskaitos likutis apskaitinio periodo pabaigoje.

2. Už kiekvieną apskaitinį periodą(kalendorinius metus) turėtų būti atspausdintas ūkinių operacijų registravimo žurnalas, kuriame būtų matyti buhalteriniai įrašai su koresponduojančiomis sąskaitomis ir sumomis. (Kokius apskaitos registrus bendrovė ruošia, vadovas numato apskaitos politikoje ar kitame dokumente Pvz.: įsakyme).

Debitorių apskaita:

Apskaitomos pagal pirminius dokumentus pirkėjų ir kitų debitorių skolos DK sintetinėse sąskaitose, kiekvienos tokios sintetinės sąskaitos likutis turi atitikti pirkėjų ir kitų debitorių analitinių duomenų likučių sumai. Klientų(debitorių) kortelėse saugoma visa būtina informacija apie juos. Bet kuriuo metu galima gauti informaciją apie pirkėjų ar kitų debitorių skolas (būklę), jų likučius ir apyvartas.

Už kiekvieną apskaitinį periodą(kalendorinius metus) turi būti atspausdintos visų DK debitorinių sintetinių sąskaitų, analitiniai duomenys(kortelės) pagal klientą ar kitą debitorių, kuriuose būtų matyti:

 • Sintetinės sąskaitos Nr..
 •  Kliento ar kito debitoriaus skolos likutis apskaitinio periodo pražioje.
 •  Debeto(D) apyvartos.
 •  Kredito(K) apyvartos.
 • Kliento ar kito debitoriaus skolos likutis apskaitinio periodo pabaigoje.

Taip pat būtinai turi būti atspausdinti analitiniai duomenys(kortelės) ir tų per apskaitinį periodą buvusių pirkėjų ar kitų debitorių, kurių apskaitinio periodo pabaigoje skolos likutis yra nulis.

Kreditorių apskaita:

Apskaitomos pagal pirminius dokumentus skolos tiekėjams ar kitiems kreditoriams DK sintetinėse sąskaitose, kiekvienos tokios sintetinės sąskaitos likutis turi atitikti tiekėjų ar kitų kreditorių analitinių duomenų likučių sumai. Klientų(kreditorių) kortelėse saugoma visa būtina informacija apie juos. Bet kuriuo metu galima gauti informaciją apie skolas (būklę) tiekėjams ar kitiems kreditoriams, jų likučius ir apyvartas.

Už kiekvieną apskaitinį periodą(kalendorinius metus) turi būti atspausdintos visų DK kreditorinių sintetinių sąskaitų, analitiniai duomenys(kortelės) pagal klientą ar kitą kreditorių, kuriuose būtų matyti:

 • Sintetinės sąskaitos Nr..
 •  Kliento ar kito kreditoriaus skolos likutis apskaitinio periodo pražioje.
 •  Debeto(D) apyvartos.
 •  Kredito(K) apyvartos.
 • Kliento ar kito kreditoriaus skolos likutis apskaitinio periodo pabaigoje.

Taip pat būtinai turi būti atspausdinti analitiniai duomenys(kortelės) ir tų per apskaitinį periodą buvusių tiekėjų ar kitų kreditorių, kurių apskaitinio periodo pabaigoje skolos likutis yra nulis.

Ilgalaikio turto apskaita:

Pagal pirminius dokumentus vykdoma ilgalaikio turto ir jo nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikiam turtui apskaityti DK sintetinėse sąskaitose atliekami pajamavimo, nusidėvėjimo, vertės keitimo ir kitos operacijos susijusios su ilgalaikiu turtu. Apie atliktas operacijas galima gauti informaciją iš atitinkamų ataskaitų (žiniaraščių).

Už kiekvieną apskaitinį periodą(kalendorinius metus) turi būti atspausdintos visų DK ilgalaikio turto sintetinių sąskaitų, analitiniai duomenys(kortelės) pagal kiekvieną ilgalaikio turto vienetą. Kiekvienos tokios sintetinės sąskaitos likutis turi atitikti ilgalaikio turto analitinių duomenų likučių sumai.

Atsargų apskaita

Jei imonė per apskaitinį periodą turi ar turėjo atsargų, taip pat atspausdinami atsargų analitiniai duomenys(atsargų kortelės).

Atlyginimų apskaita:

DK atatinkamose sintetinėse sąskaitose registruojamas įmonės darbuotojų darbo užmokestis.

Už kiekvieną apskaitinį periodą(kalendorinius metus) turėtų būti atspausdintos visų darbuotojų sąskaitos, kuriose butų matyti priskaitytos atlyginimų ir su atlyginimais susijusių mokesčių sumos, taip pat išmokėtos sumos ir kita būtina informacija apie darbuotoją ir darbo užmokestį.